فایلتاریخ ارسالحجمتوضیحات
marshal me-720 by behtash.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۴۱:۵۷ ب٫ظ 315.50MB
cp_n9005_fix_imei_by_behtash.tar.md5 ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۴۱:۵۷ ب٫ظ 49.38MB
Marshal_ME_701.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۴۱:۵۳ ب٫ظ 291.99MB
PD98IMG.zip ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۴۱:۵۰ ب٫ظ 17.01MB
rom.zip ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۴۱:۵۰ ب٫ظ 264.95kB
flash recovery.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۴۱:۴۹ ب٫ظ 3.89MB
dhd update hboot by behtash.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۴۱:۴۹ ب٫ظ 338.91kB
NEW SU.zip ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۴۱:۴۹ ب٫ظ 665.71kB
downgrade dhd by behtash.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۴۱:۴۹ ب٫ظ 615.90kB
change imei dhd for hxc by behtash.zip ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۴۱:۴۹ ب٫ظ 275.50MB
dimo d701 a23-action a18 by behtash.7z ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۴۱:۴۶ ب٫ظ 571.72MB
dimo 500b 4.4.2 kk by behtash.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۴۱:۳۸ ب٫ظ 449.98MB
CCIT-A8W.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۴۱:۳۳ ب٫ظ 320.51MB
CCIT-a160w.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۴۱:۳۰ ب٫ظ 282.61MB
boot st27+cwm by behtash.zip ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۴۱:۲۲ ب٫ظ 7.65MB
farsi stock&root&cwm_XPERIA_Go_JB.zip ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۴۱:۲۲ ب٫ظ 16.23MB
st25 4.0.4 farsi new luncher by behtash.zip ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۴۱:۲۱ ب٫ظ 271.90MB
l39u farsi stock mmi code fix+google app 4.4.4 by behtash.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۴۱:۱۸ ب٫ظ 916.64MB
6_1_1_B_1_10.2bb.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۴۱:۱۸ ب٫ظ 14.36MB
boot&recovery st25.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۴۱:۱۸ ب٫ظ 8.63MB
c6902 farsi patche 4.4.4kk 14_4_A_0_108 by behtash.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۴۱:۰۹ ب٫ظ 33.50MB
T999_Farsi_Arabic_By_Behtash_in_Super_VIP.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۴۱:۰۸ ب٫ظ 733.22MB
T999_Farsi 4.1.2_Arabic_By_Behtash_in_Super_VIP.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۴۰:۵۷ ب٫ظ 733.22MB
T999UVUEMJC farsi 4.3 odin worldfirst by behtash.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۴۰:۴۶ ب٫ظ 798.66MB
csc mod2 note 5 bypass-Security+farsi-stock+n920c+by-behtash.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۴۰:۳۶ ب٫ظ 30.82MB
CWM-Recovery-LTE-SGS3-v5.tar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۴۰:۳۶ ب٫ظ 6.34MB
Csc-mod+bypass-Security+farsi-stock+p601+by-behtash.tar.md5 ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۴۰:۳۶ ب٫ظ 14.90MB
Csc-mod+bypass-Security+farsi-stock+t111+by-behtash.tar.md5 ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۴۰:۳۶ ب٫ظ 24.56MB
N915J SCL24KDU1BOK1 farsi stock OS 5.0.1 rooted drk fix by Behtash.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۴۰:۳۵ ب٫ظ 1.76GB
N910PVPU4COJ6 Full Farsi 5.1.1 ws1 by behtash.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۴۰:۱۴ ب٫ظ 1.62GB
Csc-mod+bypass-Security+farsi-stock+j700f+by-behtash.tar.md5 ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۹:۵۵ ب٫ظ 24.13MB
Csc-mod+bypass-Security+farsi-stock+n910c+by-behtash.tar.md5 ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۹:۵۵ ب٫ظ 19.09MB
farsi saz stock j500g by behtash.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۹:۵۴ ب٫ظ 21.27MB
G925PVPS3CPD2 ANDROID 6.0.1 FULL FARSI CALL FIX WS1 BY Behtash.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۹:۵۴ ب٫ظ 1.68GB
G920PVPU3BOL1 farsi 5.1.1 by behtash.7z ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۹:۳۷ ب٫ظ 1.19GB
g920f csc mod 2 new security 5.1.1.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۹:۲۲ ب٫ظ 30.63MB
Csc-mod+bypass-Security+farsi-stock+g920f+by-behtash.tar.md5 ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۹:۲۱ ب٫ظ 31.85MB
csc mod2 android 6 g920f +g920fd farsi stock add by pass all security.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۹:۲۱ ب٫ظ 22.69MB
g900v 5.0.2 farsi fixed final.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۹:۲۰ ب٫ظ 78.84MB
Csc-mod+bypass-Security+farsi-stock+g900h+by-behtash.tar.md5 ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۹:۱۹ ب٫ظ 15.00MB
Csc-mod2+bypass-Security+farsi-stock+g900h+by-behtash.tar.md5 ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۹:۱۹ ب٫ظ 25.06MB
fix Emergency call sm-g7102 4.4.2 only.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۹:۱۹ ب٫ظ 19.01MB
Csc-mod+bypass-Security+farsi-stock+G7102+by-behtash.tar.md5 ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۹:۱۹ ب٫ظ 16.06MB
Csc-mod+bypass-Security+farsi-stock+G530h+by-behtash.tar.md5 ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۹:۱۸ ب٫ظ 19.07MB
cwm + root SM-G350E by behtash.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۹:۱۸ ب٫ظ 18.64MB
cwm g316hu test.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۹:۱۸ ب٫ظ 7.86MB
Csc-mod+bypass-Security+farsi-stock+g355h+by-behtash.tar.md5 ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۹:۱۸ ب٫ظ 20.41MB
cf-root+a800i-by+behtash.tar.md5 ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۹:۱۷ ب٫ظ 29.34MB
cwm + root SM-G313H by behtash.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۹:۱۷ ب٫ظ 11.30MB
SM-A8000 FARSI STOCK 5.11 ODIN FLASH BY Behtash.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۹:۱۷ ب٫ظ 1.05GB
cwm + root SM-G130E by behtash.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۹:۱۷ ب٫ظ 11.27MB
csc mod a700h by behtash worldfirst.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۹:۰۳ ب٫ظ 23.22MB
sm-A5000 farsi stock 4.4 +odin flash+root-worldfist by behtash.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۹:۰۳ ب٫ظ 1.03GB
Csc-mod+bypass-Security+farsi-stock+a700h+by-behtash.tar.md5 ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۹:۰۳ ب٫ظ 19.23MB
SM-A5000 5.0.2 FULL FARSI ODIN FLASH BY Behtash.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۸:۵۳ ب٫ظ 1.10GB
farsi saz full SM-A5000 android 5.0.2 BY Behtash Moosavi.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۸:۴۲ ب٫ظ 80.60MB
Csc-mod+bypass-Security+farsi-stock+a300h+by-behtash.tar.md5 ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۸:۴۱ ب٫ظ 19.90MB
cwm s7262 JVUANB2 by behtash.tar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۸:۴۰ ب٫ظ 9.83MB
Csc-mod+bypass-Security+farsi-stock+s7582+by-behtash.tar.md5 ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۸:۴۰ ب٫ظ 12.31MB
cwm s7262JVUANG1.tar.md5 ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۸:۴۰ ب٫ظ 9.85MB
S6812I_Farsi_Arabic_by_behtash_in_Super_VIP.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۸:۳۶ ب٫ظ 495.55MB
y 2.3.6 + by behtash.zip ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۸:۳۰ ب٫ظ 91.15MB
Csc-mod+bypass-Security+farsi-stock+Fame+by-behtash.tar.md5 ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۸:۳۰ ب٫ظ 11.63MB
music fix for s6812ifa by behtash.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۸:۳۰ ب٫ظ 7.22MB
S5360T_JKLC2_PCLLC1_JJLC1_wipe&fuul farsi by behtash.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۸:۲۹ ب٫ظ 136.48MB
farsi patch jb i9100 by behtash beta.zip ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۸:۲۷ ب٫ظ 56.36MB
n900t farsi 4.3 recovery backup.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۸:۲۷ ب٫ظ NAN
p7500 patch call farsi 4.0.4 by behtash worldfirst.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۸:۱۹ ب٫ظ 379.08MB
Csc-mod+bypass-Security+farsi-stock+p5100+by-behtash.tar.md5 ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۸:۱۵ ب٫ظ 11.95MB
p3100 farsi patched for stock fw P3100XXDMB1.zip ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۸:۱۵ ب٫ظ 45.01MB
p1000 2.3.6 stock by behtash.zip ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۸:۱۴ ب٫ظ 185.59MB
cwm 6.0.3.6+root +farsi patch jb p3100.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۸:۱۴ ب٫ظ 7.09MB
Note4 N910T Full Farsi By Milad.B.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۸:۱۲ ب٫ظ 1.23GB
patch farsi note 4.1.2.zip ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۷:۵۸ ب٫ظ 79.91MB
PhilZ-cwm6-XXLRK-XEU-2.7.tar.md5 ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۷:۵۸ ب٫ظ 7.98MB
n900t farsi 4.3 recovery backup.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۷:۵۷ ب٫ظ 1.14GB
Csc-mod+bypass-Security+farsi-stock+n9005+by-behtash.tar.md5 ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۷:۴۳ ب٫ظ 17.85MB
cwm_for_farsi_rom_n900t_behtash.tar.md5 ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۷:۴۳ ب٫ظ 13.00MB
Csc-mod+bypass-Security+farsi-stock+n900+by-behtash.tar.md5 ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۷:۴۲ ب٫ظ 13.66MB
Csc-mod+bypass-Security+farsi-stock+n7100+by-behtash.tar.md5 ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۷:۴۲ ب٫ظ 12.17MB
Csc-mod+bypass-Security+farsi-stock+n5100+by-behtash.tar.md5 ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۷:۴۲ ب٫ظ 13.77MB
Csc-mod+bypass-Security+farsi-stock+i9515+by-behtash.tar.md5 ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۷:۴۲ ب٫ظ 14.28MB
fix Emergency call N7100 4.4.2 by behtash.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۷:۴۲ ب٫ظ 11.03MB
Csc-mod+bypass-Security+farsi-stock+s3+by-behtash.tar.md5 ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۷:۴۱ ب٫ظ 11.76MB
Csc-mod+bypass-Security+farsi-stock+i9301+by-behtash.tar.md5 ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۷:۴۱ ب٫ظ 15.40MB
Csc-mod+bypass-Security+farsi-stock+i9500+by-behtash.tar.md5 ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۷:۴۱ ب٫ظ 13.19MB
i9192 4.4.2 farsi s5 luncher odin worldfirst by behtash.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۷:۴۱ ب٫ظ 799.01MB
Csc-mod+bypass-Security+farsi-stock+i9192+by-behtash.tar.md5 ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۷:۳۲ ب٫ظ 13.08MB
Csc-mod+bypass-Security+farsi-stock+i9105p+by-behtash.tar.md5 ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۷:۳۱ ب٫ظ 19.14MB
Csc-mod+bypass-Security+farsi-stock+i9082+by-behtash.tar.md5 ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۷:۳۱ ب٫ظ 13.71MB
i9060i farsi stock +full root+Xperia Keyboard fix imei.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۷:۳۱ ب٫ظ 519.98MB
Csc-mod+bypass-Security+farsi-stock+I9060+by-behtash.tar.md5 ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۷:۲۵ ب٫ظ 14.01MB
i9000_fix emmc_SDCARD_2.3.6 by behtash.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۷:۲۵ ب٫ظ 169.55MB
I9000XWJW9_I9000TMNJV4 gb 2.3.6_farsi worldfirst by behtash.7z ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۷:۲۱ ب٫ظ 166.30MB
i9000 fix emmc.zip ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۷:۱۸ ب٫ظ 98.56MB
I8530 odin_Farsi.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۷:۱۷ ب٫ظ 380.07MB
S5831I_Farsi_Arabic_by_Behtash_in_Super_VIP.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۷:۱۲ ب٫ظ 136.57MB
S5830M_WHLL3_UVYLL1_WHLL2_by_behtash.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۷:۱۱ ب٫ظ 135.18MB
s5830i.part2.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۷:۰۹ ب٫ظ 50MB
s5830i.part3.rar ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۱:۳۷:۰۹ ب٫ظ 31.52MB


هر گونه کپی برداری ، فروش و سوء استفاده از فایل های این وب سایت شرعاً و عرفاً حرام میباشد